آیین قمه زنی از آسیب های محرم

بچه که بودم -هفت یا هشت ساله- ( آن موقع در شهرستان میانه یکی از شهرستان های آذربایجان شرقی زندگی می کردم) پدرم مرا به دیدن مراسم قمه زنی برد هنوز بعد از گذشت بیست و سه سال از آن روز خاطراتش را به یاد دارم. صبح بود جمعیت زیادی در حیاط یک خانه قدیمی جمع شده بودند و کسانی که می خواستند قمه بزنند از شب قبل در آن خانه مانده بودند .

کفن پوشیده بودند و کل سر یا بخشی از سر را که شمشیر بر آنجا اصابت میکرد را می تراشیدند بعد شمشیر به دست و رجز خوان در مدح حسین! دور حیاط می چرخیدند و جمعیت همه با چشمان مضطرب و هراسناک اعمال وهم انگیز مردان درشت هیکل و خشمگین را نگاه میکردند بعد از کمی مجلس گرمی شمشیر را دورسر می چرخاندند و بر فرق سرشان فرود می آوردند و خون از سر و رویشان جاری میگشت چنان شوری آنها را فرا می گرفت که حتما باید چند نفر مرد آنها را از ادامه این کار باز می داشتند.

مادرم که در کودکی این مراسم را دیده بود بعد از آن زمان به شدت از خون  و کفن می ترسد به طوریکه هیچگاه در منزل ما ملحفه سفید یک دست پیدا نمی شود چون یاد آور آن روز زشت و ترسناک است. واقعا به جز رعب و وحشت و خشونت چه تصویری در ذهن فرد مسلمان ایجاد می کند؟

یک گروه دیگر  هم بودند که به بدنشان قفل می زدند که متاسفانه نتوانستم اسم آن گروه را به فارسی ترجمه کنم. قفل های سنگین فلزی را با سنجاق قفلی های بزرگ از پوست بدنشان عبور می دادند و یک شبانه روز با آن قفل ها می گذراندند. واقعا مشمئز کننده بود.

یکی از نکته های جالب این مراسم این بود تمام مردانی که این اعمال وقیح را انجام می دادند تمامی از لات و الواط های شهر بودند که کاری جز مشروب خوری و ایجاد زحمت و مزاحمت هنری نداشتند سرتاسر سال دو رکعت نماز هم نمی خواندند  ولی خوب عشق حسین بود و هیچ کاریش هم نمیشد کرد! و جالب اینکه بعد از گذشت سالهای متمادی تعدادی از روحانیون به قبیح بودن موضوع پی بردند یعنی تا قبل از آن پی نبرده بودند؟!

واقعا حسین(ع) اسلام را زنده نگه داشت برای انجام یک چنین کارهای محیرالعقولی؟ تعدادی از عزاداران بیشتر تحت تاثیر کار گروهی قرار می گیرند و عزادار می شوند ولی واقعا ایمان چند روزه و جو زده شده عشق حسین خلق می کند؟ عشقی که چند ساعت بیشتر دوام ندارد آیا برای یک ملت افتخار و اعتبار کسب می کند؟

دینی که بدون تعقل، نسل به نسل و سینه به سینه نقل شود و حمل شود اینها حداقل آفات آن هستند.

اساس دین تعقل و مکاشفه است .

قصد داشتم از تصاویر قمه زنی استفاده کنم ولی به قدری آزار دهنده بود که دور از اخلاق انسانی دانستم که خاطر دوستان را مکدر کنم.

+ نوشته شده توسط شیلا در یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۷ و ساعت 0:1 |